Amortyzacja jest przejawem stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej czy też wynajmowanych bądź dzierżawionych. Nie wszystkie składniki majątkowe będą jednak podlegały amortyzacji. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również te składniki majątkowe, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Kwestie VAT odwróconego zostały uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W przypadku mechanizmu odwróconego obciążenia nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego od dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu zamiast sprzedawcy, jak to ma miejsce przy zasadach ogólnych.