Rozrachunki określane są jako bezsporne zobowiązania i należności, charakteryzujące się istnieniem pisemnego potwierdzenia odnoszącego się do gotowości co do ich uregulowania, bądź też oparte są na prawomocnym wyroku sądu. Nie istnieją ograniczenia w kwestii waluty, w jakiej dany rozrachunek ma być wyrażony – równie dobrze może to być waluta krajowa czy też zagraniczna.

Przedsiębiorstwa są przedmiotem obrotu, mogą być sprzedawane, kupowane czy podlegać zastawowi. Przedsiębiorstwa są dobrem szczególnym posiadającym określoną wartość. Nabywane są głównie w celu osiągnięcia korzyści finansowych w przyszłości. Korzyści w związku z nabyciem przedsiębiorstwa zależą nie tylko od majątku firmy lecz również od innych czynników pozamajątkowych m.in. zajmowanej pozycji rynkowej, popytu na oferowane produkty, usług cz kreatywności samych pracowników.