23 lut 2017

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa jest dużo bardziej czasochłonna niż metoda memoriałowa. Nie każdy z przedsiębiorców może korzystać z tej metody przez rozliczaniu się z podatkiem VAT. Podmiot, który decyduje się na rozliczanie metodą kasową musi zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowemu. Zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio podczas rejestracji bądź też do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym dany podmiot będzie rozliczał się kasowo. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednie pole we wniosku o wpis do CEIDG. Natomiast podczas prowadzenia działalności wypełnia się formularz VAT-R, który jest składany naczelnikowi urzędu skarbowego.

23 lut 2017

Zezwolenia

Określona działalność gospodarcza będzie wymagała uzyskania zezwolenia. Wykaz rodzaju działalności gospodarczej, a dokładniej aktów prawnych w których należy szukać informacji dotyczących reglamentacji danej działalności, znajduje się w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

20 lut 2017

Sklep internetowy

Sklepy internetowe są coraz popularniejszą formą e-biznesu. Przedsiębiorca decydując się na prowadzenie sklepu internetowego nie ponosi chociażby kosztów związanych z wynajęciem lokalu. Dodatkowo dzięki obniżeniu kosztów obsługi może pozwolić sobie na ustalenie bardziej konkurencyjnych cen niż w przypadku sklepu stacjonarnego. Sklep internetowy pozwala również na uniknięcie stosunkowo wysokich nakładów początkowych. Również samą dystrybucję oraz reklamę sprzedawanych produktów można tanio i z dużym efektem zlecić podmiotom zewnętrznych (np. współpracując z partnerami poprzez programy partnerskie)

darmowy program do wystawiania faktur

Kontrola skarbowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej sprawowana jest przez organy kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej w świetle ustawy jest:

minister właściwy do spraw finansów publicznych (naczelny organ kontroli skarbowej);

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (organ wyższego stopnia ponad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej);

oraz dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

Do końca 2014 r. w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu formowego do celów prywatnych pracodawca musiał rozliczać przychód u pracownika w wysokości wartości rynkowej świadczenia. Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych została określa wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wysokość nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi jest zależna od pojemności silnika i wynosi odpowiednio:

Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą ma obowiązek w wniosku CEIDG-1 określenia właściwych kodów określających obszar wykonywanej działalności gospodarczej.
Czasami jednak pojawiają się trudności z wyborem odpowiedniego symbolu zawartego w klasyfikacji, który będzie zgodny z obszarem danej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo może być finansowane poprzez krótkoterminowe źródła finansowania tj. kredyty, pożyczki oraz poprzez zobowiązania wobec dostawców (kredyt kupiecki). Przedsiębiorstwo jest nie tylko kredytowane przez swoich dostawców ale również kredytuje swoich odbiorców. Przedsiębiorstwa kształtując wzajemne stosunki handlowe mają możliwość negocjowania dogodnych dla siebie warunków, przede wszystkim dłuższych terminów płatności. Dodatkowo w przypadku zobowiązań mamy do czynienia z niższym ryzykiem niż w przypadku kredytu bankowego.

15 lut 2017

Karta podatkowa

Podmioty uprawnione do rozliczania dochodu kartą podatkową
Zastosowanie karty podatkowej jako formy opodatkowania polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, która jest niezależna od wartości uzyskiwanych przychodów. Wybór karty podatkowej jest ograniczony i zarezerwowany dla określonych rodzajów działalności gospodarczej.