12 lut 2017

Co to jest prokura?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które zostało uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Prokura jest pełnomocnictwem, które jest udzielane przez przedsiębiorcę i obejmuje umocowanie do czynności zarówno sądowych jak i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może udzielić prokury, jeśli podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności udzielonego pełnomocnictwa. Prokurentem może zostać osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.