Metoda jednorazowej amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane w sposób jednorazowy od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do określonej grupy Klasyfikacji 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.