Pracownik w okresie choroby podlega szczególnej ochronie. Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, pod warunkiem, że nie upłynął okres pozwalający na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. (art. 40 K.p.)

Ulepszeniem środka trwałego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja czy też modernizacja. Ulepszenie co do zasady następuje w okresie późniejszym niż po oddaniu środka trwałego do użytku. Wartość początkowa środka trwałego w wyniku ulepszenia powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie. Wydatkami będą również cena nabycia części składowych bądź peryferyjnych przekraczająca 3500 zł.

Przedsiębiorca ma obowiązek gromadzenia określonych dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia poniesionych wydatków eksploatacyjnych w związku z wykorzystaniem pojazdu do celów działalności gospodarczej. Takimi dowodami będą faktury, rachunki, które dotyczą bieżących kosztów zakupu części, materiałów czy usług związanych z użytkowanie pojazdu.