Ulepszeniem środka trwałego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja czy też modernizacja. Ulepszenie co do zasady następuje w okresie późniejszym niż po oddaniu środka trwałego do użytku. Wartość początkowa środka trwałego w wyniku ulepszenia powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie. Wydatkami będą również cena nabycia części składowych bądź peryferyjnych przekraczająca 3500 zł.

 

O ulepszeniu środka trwałego można mówić wówczas, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę środka, jego rekonstrukcję, adaptację, modernizację w danym roku podatkowym przekracza kwotę 3500 zł i te wydatki powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych oraz kosztami ich eksploatacji.

 

Podstawowym warunkiem uznawania określonych wydatków na ulepszenia środka, jest to, iż muszą one przyczynić się do wzrostu wartości użytkowej tego środka. Ulepszenie środka trwałego powiększa wartość środka trwałego i stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Kwota amortyzacji w danym okresie sprawozdawczy musi ulec zmianie, bez względu na to, czy ulepszenie powoduje przedłużenie okresu użytkowania danego środka trwałego (amortyzowania) czy też nie.

 

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określają, iż wydatki poniesione na ulepszenie nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów.

Share
This