15 lut 2017

Karta podatkowa

Podmioty uprawnione do rozliczania dochodu kartą podatkową
Zastosowanie karty podatkowej jako formy opodatkowania polega na opłacaniu stałej kwoty podatku, która jest niezależna od wartości uzyskiwanych przychodów. Wybór karty podatkowej jest ograniczony i zarezerwowany dla określonych rodzajów działalności gospodarczej.

Szczegółowy wykaz został zawarty przez ustawodawcę w załączniku do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W wykazie znajdują się głównie zawody rzemieślnicze.

 

Warunkiem koniecznym do tego aby przedsiębiorca mógł się rozliczać na podstawie karty jest konieczność przestrzegania limitu dotyczącego stanu zatrudnienia. Dodatkowo zabronione jest korzystanie z usług osób, z którymi pracodawca nie nawiązał stosunku pracy (umowy o pracę) oraz z usług innych zakładów bądź przedsiębiorstw. Wyjątek stanowi korzystanie z usług tzw. specjalistycznych. Przedsiębiorca nie może również prowadzić innej pozarolniczej działalności czy wytwarzać takich wyrobów, które są opodatkowane na podstawie przepisów o podatku akcyzowym.

 

Stawki podatku i obowiązki dokumentacyjne

Stawka podatku przy tej formie rozliczenia została określona kwotowo. Co roku kwota ta jest podwyższana zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów oraz usług. Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie karty podatkowej podlega zwolnieniu co do obowiązku prowadzanie ksiąg, nie musi również składać zeznań podatkowych czy też wpłacać określonych zaliczek na podatek dochodowy. Do podstawowych obowiązków należy jednak wydawanie na żądanie klienta faktur czy też rachunków. Konieczne jest również prowadzenie książki ewidencyjnej zatrudnienia.

Share
This