Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, w skrócie REGON. Obowiązek wynika z z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

 

Rejestracja przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wpisu do rejestru dokonuje poprzez złożenie wniosku rejestracyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Te sam wniosek CEIDG-1 stanowi również zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w formie formularza elektronicznego bądź bezpośrednio w wybranym urzędzie gminy. Można również wniosek wysłać listem poleconym ale podpis osoby składającej wniosek musi być potwierdzony notarialnie. CEIDG przesyła drogą elektroniczną stosowne dane z wniosku niezbędne do dokonania wpisu do REGON.

 

Rejestracja przedsiębiorcy wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego

Co do zasady przedsiębiorca nie ma obowiązku bezpośredniego zgłaszania się do urzędu statystycznego. Powstanie spółki prawa handlowego (osobowej, majątkowej) wiąże się z koniecznością rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do rejestru REGON dokonywany jest na podstawie wpisu w KRS.

 

Ustawodawca w przepisach prawa przewidział jednak szczególne sytuacje, gdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do właściwego urzędu. Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji w której wniosek dotyczy takich zmian, które nie są objęte wpisem do CEIDG (wpis działalności gospodarstwa rolnego). Drugi gdy wniosek o wpis jest składany przez spółkę kapitałową w organizacji. Również w sytuacji gdy przedsiębiorca chce otrzymać zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON musi wystąpić bezpośrednio do urzędu statystycznego.

Share
This