12 lut 2017

Co to jest prokura?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa, które zostało uregulowane w przepisach kodeksu cywilnego. Prokura jest pełnomocnictwem, które jest udzielane przez przedsiębiorcę i obejmuje umocowanie do czynności zarówno sądowych jak i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może udzielić prokury, jeśli podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Prokura udzielana jest na piśmie pod rygorem nieważności udzielonego pełnomocnictwa. Prokurentem może zostać osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych.

Prokurę można udzielić kilku osobom łącznie bądź też każdemu oddzielnie. Przepisy prawa przewidują możliwość ograniczenia prokury do zakresu spraw, jakie są wpisane do rejestru oddziału przedsiębiorstwa – jest to tzw. prokura oddziałowa. Pełnomocnictwo można w każdym czasie odwołać. Co do zasady prokura nie może zostać przeniesiona, ale prokurent może ustanowić pełnomocnika do określonej czynności bądź też pewnego rodzaju czynności.

 

 

Ustanowienie prokury w zależności od rodzaju spółki wymaga określonej zgody od podmiotów. I tak do ustanowienia prokury:

w spółce jawnej wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, którzy mają prawo do prowadzenie spraw spółki. Odwołać prokurę może już każdy wspólnik posiadający prawo do prowadzenia spraw spółki.

w spółce partnerskiej wymaga się zgody wszystkich partnerów, chyba, że w spółce powołano zarząd to wówczas, wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

w spółce komandytowej wymaga zgody wszystkich komplementariuszy i komandytariuszy

w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającej wieloosobowy zarząd, wymagana jest uchwała zarządu,

w spółce akcyjnej wymagana jest zgoda wszystkich członków zarządu.

 

Share
This