Ochrona stosunku pracy w okresie choroby

 

Pracownik w okresie choroby podlega szczególnej ochronie. Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, pod warunkiem, że nie upłynął okres pozwalający na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. (art. 40 K.p.)

Przedłużająca się nieobecność w pracy w wyniku choroby nie jest gwarancją nieograniczonej czasowo ochrony. Osoba zatrudniająca może rozwiązać umowę o pracę nawet w sytuacji, gdy osoba zatrudniona nadal pozostaje niezdolna do wykonywania pracy z powodu choroby. Przepisy podają dwa różnej długości okresy ochronne, których długość jest uzależniona od stażu pracy o danego pracodawcy oraz od przyczyny niezdolności do pracy.

 

Możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, gdy niezdolność do pracy w wyniku choroby przedłuża się ponad 3 miesiące, a pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy. Umowa może również zostać rozwiązana w przypadku, gdy łączny okres pobierania wynagrodzenie i zasiłku z tytułu choroby czy świadczenia rehabilitacyjnego przekracza 3 miesiące a pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy czy też niezdolność do pracy jest wynikiem wypadku przy pracy, choroby zawodowej. Pracodawca może również rozwiązać umowę z innych przyczyn jeżeli usprawiedliwiona nieobecność pracownika trwa dłużej niż 1 miesiąc. (art. 53§ 1. K.p.)

 

 

Ochrona zawarta w art. 41 K.p. podlega również wyłączeniu w przypadku ogłoszenia upadłości bądź też likwidacji pracodawcy, a także, gdy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia wynika z winy samego pracownika.

W sytuacji, gdy pracodawca dokona rozwiązania umowy wbrew przepisom przysługuje pracownikowi prawo do odwołania się do sądu pracy (art.44 K.p.).

Share
This