darmowy program do wystawiania faktur

Kontrola skarbowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej sprawowana jest przez organy kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej w świetle ustawy jest:

minister właściwy do spraw finansów publicznych (naczelny organ kontroli skarbowej);

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (organ wyższego stopnia ponad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej);

oraz dyrektor urzędu kontroli skarbowej.