Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolny do pracy, przy czym dalsze leczenie bądź odpowiednia rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Prawo do świadczenia przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

Sposób odliczania podatku VAT od zakupów związanych z pojazdami zależny jest od rodzaju samochodu. W przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodu ciężarowego, podatek od towarów i usług jest naliczany z tytułu zakupu paliwa, części czy innych wydatków, które są związane z eksploatacją samochodu. VAT odliczany jest na takich samych zasadach jakie stosuje się do odliczania VAT od innych zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorcy kredytują odbiorców, co w wielu przypadkach może rodzić trudności finansowe. Aby zlikwidować czy też ograniczyć trudności firmy można korzystać z faktoringu, czyli odpłatnej odsprzedaży nie przeterminowanych i niespornych należności przysługujących sprzedawcy ze strony nabywcy z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i wykonanych usług w celu przyspieszenie cyrkulacji kapitału. Innymi słowy faktoring polega na

 

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa pozwala na kompleksową oraz wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na jej podstawie podejmowane są decyzje, które dotyczą rozwoju przedsiębiorstwa. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych, dlatego też dokonywana jest analiza bilansu.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel może zażądać od dłużnika określonego świadczenia będącego zobowiązaniem, a dłużnik powinien te świadczenie spełnić. Ustawodawca precyzuje, iż zobowiązanie powinno być spełnione zgodnie z jego treścią oraz w taki sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno – gospodarczemu, jak również zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje dłużnik spełnia zobowiązanie także w sposób odpowiadający tym zwyczajom Powyższe zasady dotyczą również wierzyciela. Musi on w taki sam sposób współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania.

Stosunek pracy na podstawie powołania w świetle przepisów kodeksu prawnego jest zawierany w ściśle określonych w przepisach przypadkach. Głównie ten rodzaj stosunku pracy dotyczy przede wszystkim osób, które będą zajmować stanowiska kierownicze czy dyrektorskie.

Pojęcie pracownika
W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale również ta, która pracuje w oparciu o umowę o dzieło czy też zlecenie.