Działalność gospodarczą może być założona tylko przez jedną osobę fizyczna, która funkcjonuje na rynku jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Szczegółowe kwestie dotyczące jednoosobowej działalności gospodarczej reguluje kodeks cywilny oraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Ta forma działalności jest jedną z najczęściej wybieranych form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstwa w Polsce

Podstawa obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak przy określaniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – czyli przychód. Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które z nimi współpracują podstawą wymiaru składki jest zadeklarowane kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź też jako wspólnik spółki cywilnej, musi dokonać rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja nie jest konieczna w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej bądź też kapitałowej. Wówczas rejestracja dokonywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

03 gru 2016

Spółka akcyjna

Powstanie spółki akcyjnej
Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która wraz z wpisem uzyskuje osobowość prawną czyli staje się podmiotem praw i obowiązków spółki. Spółka może być utworzona przez jedną bądź też kilka osób, z tym, że nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powstanie spółki wymaga sporządzenia statutu spółki w formie aktu notarialnego. Założycielami spółki są osoby, które podpisują statut, a akcjonariusze są zobowiązani tylko i wyłącznie do świadczeń, które zostały określone w statusie.

Pracodawca w świetle przepisów kodeksu pracy dokonuje oceny oraz dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Stosuje również niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowaniaArt. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;