Przedsiębiorca będący osobą fizyczną chcąc rozpocząć działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź też jako wspólnik spółki cywilnej, musi dokonać rejestracji swojej firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rejestracja nie jest konieczna w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej bądź też kapitałowej. Wówczas rejestracja dokonywana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama jak przy określaniu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – czyli przychód. Dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz osób, które z nimi współpracują podstawą wymiaru składki jest zadeklarowane kwota, która nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia