USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- – stan na 01.01.2016
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
2) państwie członkowskim   …

14 gru 2016

Spółka cywilna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Kwestie zakładania oraz prowadzenia spółki cywilnej są uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka nie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wymagany jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka takie jak m. in.: zdrowie, cześć, wolność, swoboda sumienia, wizerunek, nazwisko lub pseudonim, tajemnica korespondencyjna, podlegają ochronie prawa cywilnego. Ustawodawca przewidział zarówno majątkowe środki ochrony dóbr osobistych, jak i niemajątkowe środki ochrony.

Przedsiębiorca zakładając firmę musi określić nazwę, pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nazwa firmy podlega wpisowi do Rejestru. Nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię oraz nazwisko, które jest uzupełnione dodatkowymi elementami np. wskazującymi na profil prowadzonej działalności.