14 gru 2016

Spółka cywilna

Powstanie spółki i prawa wspólników
Kwestie zakładania oraz prowadzenia spółki cywilnej są uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka nie podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jedynie wymagany jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółka cywilna może zostać utworzona przez co najmniej dwie osoby fizyczne lub prawne. Brak jest wymogów co do wysokości kapitału zakładowego. Nie ma też szczegółowych wytycznych co do tworzenia nazw firmy spółki cywilnej. Przyjmuje się, że w nazwie powinno znajdować się oznaczenie wskazujące na formę organizacyjną – spółkę cywilną. Wkładem w spółce może być zarówno własność, inne prawa jak i świadczenie usług. Spółka cywilna jest podmiotem, który nie posiada osobowości prawnej. Aby założyć spółkę konieczny jest wpis wspólników do CEIDG oraz zawarcie w formie pisemnej umowy spółki. Spółka wymaga również zgłoszenia do GUS a także uzyskania numeru REGON i NIP. W przypadku zatrudniania pracowników, należy dokonać zgłoszenia w ZUS.

 

Odpowiedzialność w spółce

Za zobowiązania spółki wspólnicy niestety odpowiadają zarówno majątkiem spółki jak i całym swoim majątkiem osobistym. Odpowiedzialność jest solidarna wszystkich wspólników. Wspólnicy uczestniczą na równych prawach w zyskach i stratach. Sprawy, które w żaden sposób nie przekraczają zakresu zwykłych czynności w spółce, mogą być prowadzone przez każdego wspólnika i nie wymaga to żadnej uchwały.

 

Wady i zalety

Wadą spółki z pewnością jest tak szeroka odpowiedzialność wspólników. Zaletą natomiast jest możliwość przekształcenia spółki cywilnej w dowolną spółkę prawa handlowego.

Share
This