13 gru 2016

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki oraz co najmniej jeden wspólnik posiada odpowiedzialność ograniczoną. W spółce wyróżnia się więc dwa rodzaje wspólników: komplementariusz z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania oraz komandytariusza posiadającego odpowiedzialność częściową. Spółka reprezentowana jest przez komplementariuszy, komandytariusz reprezentuje spółkę jedynie jako pełnomocnik

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Komandytariusz jest jednak wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. Osoba przystępująca do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada również za zobowiązania spółki istniejące przed wpisaniem go do rejestru.

 

Spółka zakładana jest w celu prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Powstaje w wyniku nawiązania umowy spółki, która powinna być zawarta z zachowaniem formy aktu notarialnego. Umowa spółki może być zawarta z użyciem wzorca umowy. Spółka komandytowa wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego. Dzień wpisu jest uważany za dzień powstania spółki.

 

Spółkę komandytową reprezentują komplementariusze. Prawo do reprezentacji może zostać wyłączone z mocy umowy bądź przez prawomocne orzeczenie sądu. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik. Komandytariuszowi przysługuje prawo do żądania odpisu sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Może on także przeglądać księgi oraz dokumenty celem sprawdzenia ich rzetelności. Uprawnienia komandytariusza nie mogą być w tym zakresie wyłączone ani ograniczone w umowie spółki.

Share
This