Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych zaliczany jest do uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego. Przepisy prawne odnoszące się do ryczałtu zostały uregulowane w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawa opodatkowania

Podstawą opodatkowania jest przychód, który nie ulega pomniejszaniu o koszty uzyskania przychodu. Podatek można obniżyć odejmując wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorca, który korzysta z ryczałtu może również przychód pomniejszyć o odsetki od komercyjnych kredytów, darowiznę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz o kwotę przekazaną na cel wybranego kultu religijnego. Przychód może również być obniżony o jeden procent ryczałtu przy wpłatach na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Przedsiębiorca, który korzysta z ryczałtu jest zobowiązany do ewidencji przychodów z każdy rok podatkowy odrębnie. Dodatkowo wymagana jest ewidencja wyposażenia, wykaz wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

 

Stawka podatkowa

Przy rozliczaniu metodą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych obowiązują określone stawki, które są zależne od rodzaju danej działalności gospodarczej. W przypadku przychodów osiągniętych w związku z wykonywania wolnych zawodów kwota podatku to 20%. 17% jest pobierane od przychodów w związku ze świadczeniem usług m. in. prowadzenia pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, zarówno tradycyjnej jaki i przez internet, samochodów osobowych bądź furgonetek. Od przychodów m. in. z działalności gastronomicznej dotyczącej sprzedaży napojów powyżej 1,5 % zawartości alkoholu odliczane jest 8,5 % przychodów. W określonych przypadkach obowiązuje również stawka 5,5% oraz 3%. Prawo zezwala na stosowanie kilku stawek jednocześnie.

Share
This