Przedsiębiorca zakładając firmę musi określić nazwę, pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nazwa firmy podlega wpisowi do Rejestru. Nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię oraz nazwisko, które jest uzupełnione dodatkowymi elementami np. wskazującymi na profil prowadzonej działalności.

 

Osoba fizyczna może figurować w CEIDG tylko i wyłącznie pod jednym wpisem, dlatego też nie ma możliwości, aby jeden przedsiębiorca wpisał się do rejestru kilkakrotnie. Przedsiębiorca we wniosku może również określić skróconą nazwę działalności. Wówczas nazwa skrócona może nie zawierać imienia oraz nazwiska przedsiębiorcy.

 

W przypadku spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego kodeks spółek handlowych określa zasady, jakie obowiązują  przy nadawaniu nazwy spółce.

 

Nazwa spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub nazwy wszystkich wspólników bądź też nazwisko albo nazwę jednego albo kilku wspólników. Dodatkowo konieczne jest oznaczenie formy prawnej spółki – „spółka jawna”. Przepisy dopuszczają możliwość użycia skrótu „sp. j.”.

 

W przypadku spółki partnerskiej nazwa powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie „i partner” bądź „i partnerzy” albo „spółka partnerska” oraz określenie wolnego zawodu jaki jest wykonywany w spółce. Dopuszczalne jest również używanie skrótu „sp. p.”.

 

Nazwa spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”. Można używać skrótu „sp. k.”. W przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna,  nazwa spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie nazwy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki.

 

Nazwa spółki akcyjnej może być określona w sposób dowolny, z tym, że powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna”. Takie same zasady mają zastosowanie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Share
This