Pojęcie pracownika
W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, pracownikiem jest nie tylko osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale również ta, która pracuje w oparciu o umowę o dzieło czy też zlecenie.

 

Inaczej pojęcie pracownika definiuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Pracownikiem jest osoba, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę czy też wyboru, powołania, mianowania bądź spółdzielczą umowę o pracę. W tym katalogu brak jest umowy o dzieło czy też zlecenia, dlatego też osoby zatrudnieniowe w oparciu o te formy nie będą pracownikami zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie pracy. Umowa o dzieło oraz zlecenia jest regulowana przepisami Kodeksu pracy.

 

Pozyskiwanie pracowników

Przedsiębiorąca ma bardzo wiele możliwości znalezienia odpowiedniego pracownika. Do najpopularniejszych kanałów pozyskiwania należą: oferty zamieszczane w mediach, internecie, korzystanie z agencji profesjonalnie zajmujących się doborem pracowników czy też poszukiwanie pracowników z polecenia znajomych. Można również korzystać z pośrednictwa urzędu pracy czy też biura karier.

 

Rodzaje umów

Pracodawca ma do wyboru kilka rodzajów umów, które zawrze z pracownikiem. Jeśli potrzebuje pracownika tylko na określony czas może podpisać umowę na czas określony lub po prostu na czas wykonywania danej pracy.

 

Czasami nawet kilkostopniowa rekrutacja nie daje gwarancji wyboru kandydata, który sprawdzi się w danej firmie, przedsiębiorca może więc zawiązać z pracownikiem umowę na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące. Podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawcy przysługuje prawo do zatrudnienia innej osoby, podpisując z nią umowę na zastępstwo. Do wyboru są również umowy cywilnoprawne – umowa o dzieło oraz zlecenie.

Share
This