USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowaniaArt. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;

Pracodawca w świetle przepisów kodeksu pracy dokonuje oceny oraz dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Stosuje również niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami