Sposób odliczania podatku VAT od zakupów związanych z pojazdami zależny jest od rodzaju samochodu. W przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodu ciężarowego, podatek od towarów i usług jest naliczany z tytułu zakupu paliwa, części czy innych wydatków, które są związane z eksploatacją samochodu. VAT odliczany jest na takich samych zasadach jakie stosuje się do odliczania VAT od innych zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał okres pobierania zasiłku chorobowego i nadal jest niezdolny do pracy, przy czym dalsze leczenie bądź odpowiednia rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Prawo do świadczenia przysługuje nie dłużej niż przez 12 miesięcy.