29 maja 2016

Zarządzanie zapasami

Zapasy w przedsiębiorstwie zabezpieczają ciągłość procesów gospodarczych oraz zwiększają elastyczność przedsiębiorstwa wobec klientów. Dzięki odpowiedniej ilości zapasów możliwa jest realizacji zamówień w odpowiedniej ilości oraz odpowiednim czasie, zgodnie z potrzebami odbiorców. W przypadku wysokiej inflacji zapasy pozwalają na uzyskanie korzyści związanych ze wzrostem cen zaopatrzenia.

29 maja 2016

Audyt w firmie

Audyt jest prowadzony w określonych instytucjach, przede wszystkim w instytucjach pośredniczących, zarządzających, certyfikujących, instytucji płatniczej, wdrażających, agencjach płatniczych oraz podmiotach, które są zaangażowane w realizację wspólnych programów (źródłem finansowania są środki z budżetu Unii Europejskiej). Audyt przeprowadzany jest również w podmiotach oraz jednostkach organizacyjnych przekazujących, wydatkujących a także otrzymujących środki, jak również w podmiotach oraz jednostkach obowiązanych do wywiązywania się z określonych warunków. Instytucje to określone są audytowanymi.

Przedsiębiorca składając wniosek do CEIDG jest zobowiązany do wyboru określonych kodów działalności według PKD 2007. Jeżeli zakłada działalność gospodarczą, którego obszarem działalności jest rolnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz leśnictwo, powinien szukać wykonywanej czynności, wśród tych które zostały wykazane w sekcji A. Sekcja B dotyczy górnictwa i wydobywania. C to Przetwórstwo przemysłowe.

26 maja 2016

Obowiązki pracownika

Kodeks pracy określa podstawowe obowiązki pracownika w związku w wykonywaną przez niego pracą. Przede wszystkim pracownik musi wykonywać swoją pracę w staranny i sumienny sposób. Dodatkowo jest on zobowiązany do stosowania się do poleceń przełożonych, pod warunkiem, że dotyczą pracy oraz nie są one sprzeczne z przepisami prawa czy też umową o pracę.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą musi być świadomy, że tak działalność będzie kontrolowana przez określone organy państwowe. Organy kontroli co do zasady mają obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanym wszczęciu kontroli. Wyjątkiem jest sytuacje, które dotyczą ściśle określonych przypadków np. istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. Kontrola jest wszczynana po upływie co najmniej 7 dni od dania doręczenia zawiadomienia.

Prowadzenie działalności gospodarczej w związku z opodatkowaniem osiągniętych dochodów podatkiem dochodowym wiąże się z koniecznością wyboru odpowiedniej formy tegoż opodatkowania. Wybór jest o tyle ważny, gdyż wpływa zarówno na wysokość odprowadzanego podatku ale również na to w jaki sposób będzie prowadzona ewidencja księgowa.

25 maja 2016

Amortyzacja w firmie

Odpisy amortyzacyjne stanowią odzwierciedlenie utraty wartości środków trwałych wraz z upływem lat ich użytkowania. Amortyzacja jest niczym innym jak równowartością tego zużycia, która jest zaliczana do kosztów działalności. Przedsiębiorca dokonuje umorzenia, a więc okresowego korygowania wartości początkowej środków trwałych o wartość ich zużycia. Wysokość odpisów amortyzacyjnych może być różna w poszczególnych okresach bądź przyjmować stałą wartość, wszystko zależy od tego jaką metodę amortyzacji przyjmie przedsiębiorca.