Przedsiębiorca, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej ma prawo w każdym momencie dokonać jej wznowienia. Okres zawieszenia jaki przedsiębiorca wykazuje we wniosku nie ma charakteru wiążącego.

Nawet, gdy przedsiębiorca zadeklarował zawieszenie działalności na 24 miesiące, może ją wznowić nawet po upływie miesiąca. Konieczne jest tylko złożenie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Wniosek składany jest do właściwego organu rejestrowego. W przypadku osób fizycznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a przedsiębiorców działających np. w formie spółek osobowych czy majątkowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wznowienie prowadzenia działalności gospodarczej nie wyklucza możliwości jej zawieszenia w późniejszym okresie. Przedsiębiorca nie może jednak zawieszać działalność częściej niż 4 razy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem maksymalnego okresu zawieszenia (standardowo 24 miesiące od dnia zawieszenia), działalność może zostać wykreślona z CEDIG. Czy też KRS z urzędu. W przypadku przedsiębiorcy, który jest zarejestrowany w KRS może zostać wystosowana prośba o podjęcie określonych czynności – wznowienie bądź likwidację działalności. Jeśli mimo wezwania przedsiębiorca nie podejmie stosownego działania wówczas może zostać ukarany grzywną.

Podmiot, który wznawia działalność gospodarczą nie musi odrębnie informować o tym ZUS. Dany organ rejestrowy poinformuje o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zawieszenie działalności co prawda nie powoduje utraty prawa do korzystania z obniżonego ZUS, ale okres zawieszenia skraca odpowiednio czas korzystania z ulgi. Może się więc tak zdarzyć, że przedsiębiorca po wznowieniu będzie zobowiązany do opłacania pełnych składek na ubezpieczenie społeczne.

Share
This