25 maja 2016

Amortyzacja w firmie

Odpisy amortyzacyjne stanowią odzwierciedlenie utraty wartości środków trwałych wraz z upływem lat ich użytkowania. Amortyzacja jest niczym innym jak równowartością tego zużycia, która jest zaliczana do kosztów działalności. Przedsiębiorca dokonuje umorzenia, a więc okresowego korygowania wartości początkowej środków trwałych o wartość ich zużycia. Wysokość odpisów amortyzacyjnych może być różna w poszczególnych okresach bądź przyjmować stałą wartość, wszystko zależy od tego jaką metodę amortyzacji przyjmie przedsiębiorca.