13 maja 2016

Koncesje dla firm

Przedsiębiorcy przysługuje wolność wykonywania i prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej swobody istnieją wyjątki. W drodze ustawy oraz ze względu na ważny interes publiczny dopuszczona jest reglamentacja działalności gospodarczej. Czasami dana działalność może wiązać się z koniecznością uzyskania koncesji przez przedsiębiorcę.

Prawo do urlopu wypoczynkowego
Pracownikowi przysługuje prawo do wypoczynku, które jest zagwarantowane m .in. przepisami o urlopach wypoczynkowych. Kodeks pracy precyzuje, iż pracownikowi przyznawane jest prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest coroczny, nieprzerwany i płatny. Pracownik w żadnym przypadku nie może zrzec się prawa do posiadanego urlopu.

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi liczyć się z koniecznością ponoszenia określonych ryzyk. Prowadzenie działalności jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które są zmienne. Przedsiębiorca powinien w sposób jak najbardziej trafny ocenić ryzyka związane z jego działalnością oraz podjąć odpowiednie działania aby w jak największym stopniu minimalizować je.