Prawo do urlopu wypoczynkowego
Pracownikowi przysługuje prawo do wypoczynku, które jest zagwarantowane m .in. przepisami o urlopach wypoczynkowych. Kodeks pracy precyzuje, iż pracownikowi przyznawane jest prawo do urlopu wypoczynkowego, który jest coroczny, nieprzerwany i płatny. Pracownik w żadnym przypadku nie może zrzec się prawa do posiadanego urlopu.

Podczas zawarcia umowy o pracę pracownik w czasie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy musi zostać poinformowany o wymiarze przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Taka informacja przekazywana jest w formie pisemnej.

 

Pierwszy urlop wypoczynkowy

W sytuacji, gdy pracownik rozpoczyna pracę po raz pierwszy, przepisy regulują odmienny sposób obliczania wymiaru urlopu niż w przypadku urlopów przysługujących w kolejnych latach pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu po upływie każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługuje mu po przepracowaniu pełnego roku.

 

Okres zatrudnienia

Okres zatrudnienia obejmuje wszystkie okresy w których pracownik był zatrudniony, bez względu na to czy istniały przerwy w zatrudnieniu czy sposobu w jaki stosunek pracy ustał. Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy z tytułu ukończenia szkoły:

zasadniczej / innej równorzędnej szkoły zawodowej – nie więcej niż 3 lata;

średniej szkoły zawodowej – do 5 lat;

średniej szkoły zawodowej dla absolwentów równorzędnych szkół zawodowych – 5 lat;

szkoły policealnej – 6 lat;

średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata;

z tytułu ukończenia szkoły wyższej wliczane jest 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają jednak sumowaniu. W przypadku, gdy pracownik uczył się podczas zatrudnienia, do okresu pracy wlicza się albo okres zatrudnienia albo okres nauki, w zależności od tego co jest bardziej korzystniejsze dla samego pracownika.

Share
This