Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osób, które uzyskują przychody z określonego źródła m.in. :

ze stosunku pracy,

pracy nakładczej,
członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych,
członkostwa w spółdzielni kółek rolniczych,
z pozarolniczej działalności,
z tytułu współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

 

 

 Zgłoszenie dokonywane jest w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. Osoba zgłaszana potwierdza prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu własnoręcznym podpisem. Jeżeli zgłoszenie do ubezpieczenia ma postać dokumentu elektronicznego, wówczas zgłoszenie w formie pisemnej z podpisem osoby zgłaszanej przedsiębiorca przechowuje przez okres co najmniej 5 lat.

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego zawiera określone dane dotyczące osoby zgłaszanej:

numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię oraz numer dowodu osobistego bądź paszportu;
imię (imiona) i nazwisko,
datę urodzenia,
nazwisko rodowe,
obywatelstwo
płeć,
tytuł ubezpieczenia,
stopień niepełnosprawności,
posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty,
adres stałego zameldowania,
adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania czy adres zamieszkania.

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego dokonywane jest na określonym druku ZUS ZUA. Przedsiębiorca wybiera określony kod tytułu ubezpieczenia.

Share
This