Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi liczyć się z koniecznością ponoszenia określonych ryzyk. Prowadzenie działalności jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które są zmienne. Przedsiębiorca powinien w sposób jak najbardziej trafny ocenić ryzyka związane z jego działalnością oraz podjąć odpowiednie działania aby w jak największym stopniu minimalizować je.

Możemy wyróżnić dwa podstawowe najczęściej brane pod uwagę ryzyka: ryzyko rynkowe oraz ryzyko indywidualne. Ryzyko rynkowe jest zależne od warunków rynkowych, zarówno tych ekonomicznych jak i politycznych danego kraju, jak również od czynników klimatycznych. Ten rodzaj ryzyka w żaden sposób nie można kontrolować, nawet częściowo. Ryzyko indywidualne jest związane z wydarzeniami przyszłymi, które są możliwe do przewidzenia i które można w jakiś sposób kontrolować.

 

W odniesieniu do działalności gospodarczej bardzo często mówi się o ryzyku gospodarczym. Przedsiębiorca w zależności od popytu i podaży może osiągnąć inne wyniki od planowanych. Podmiot musi brać również pod uwagę ryzyko walutowe, zwłaszcza jeśli prowadzi wymianę towarów oraz usług z kontrahentami zagranicznymi. Możliwe są zmiany kursów walut, które będą niekorzystne przy rozliczeniach handlowych. W pewnych sytuacjach zmiana kursu walutowego może pociągnąć za sobą wzrost zobowiązań czy zmniejszenie należności po przeliczeniu na walutę danego kraju.

 

Duży wpływ na działalność ma również ryzyko finansowe, które jest związane ze strukturą źródeł finansowania danego majątku firmy. Nie bez znaczenia dal firmy pozostaje fakt korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania tj. kredyty oraz pożyczki. Sprawiają one, że przedsiębiorca jest uzależniony od kapitału obcego.

 

Wszystkie ryzyko wpływają pośrednio bądź też bezpośrednio na przedsiębiorstwo. Podmiot musi stosować odpowiednie mechanizmy, które będą ograniczać ryzyko i zapewniać stabilność firmy.

Share
This