09 maja 2016

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest dokumentem określającym porządek i organizację w danym zakładzie pracy. Wskazuje on prawa przysługujące pracodawcy i pracownikom oraz obowiązki na nich ciążące. W regulaminie pracy możemy znaleźć zapisy dotyczące samej organizacji pracy, narzędzi, materiałów jakimi dysponują pracownicy jak i warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie wykonywanej pracy.

Zasada słusznych interesów konsumentów została wprost określona w art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów, a także słusznych interesów konsumentów. Inne ustawy uszczegóławiają ten obowiązek i tak interesy konsumentów są chronione przez obowiązujące przepisy prawne m.in. przez ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.