09 maja 2016

Regulamin pracy

 

 

Regulamin pracy jest dokumentem określającym porządek i organizację w danym zakładzie pracy. Wskazuje on prawa przysługujące pracodawcy i pracownikom oraz obowiązki na nich ciążące. W regulaminie pracy możemy znaleźć zapisy dotyczące samej organizacji pracy, narzędzi, materiałów jakimi dysponują pracownicy jak i warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie wykonywanej pracy.

Jeżeli praca wymaga stosowania określonej odzieży roboczej, obuwia roboczego czy specjalnych środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej, jest to również wykazane w regulaminie. Regulamin pracy określa system oraz rozkłada czasu pracy, okresy rozliczeniowe z wyszczególnieniem również pracy w porze nocnej.

 

Pracownik w regulaminie ma określone wszystkie warunki związane z wypłatą należnego mu wynagrodzenia tj termin, miejsce, częstotliwość oraz czas wypłaty. W regulaminie zawarte są również wykazy prac, które są dozwolone i zabronione pracownikom młodocianym odbywającym przygotowanie zawodowe czy też kobietom. Wskazane są także obowiązki dotyczące bezpieczeństwa czy higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej. Regulamin określa również kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.

 

Zapisy regulaminu pracy są ustalane przez pracodawcę. W przypadku, gdy w danym zakładzie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa ustalana jest razem z nią treść regulaminu. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wymóg zapoznania każdego pracownika z treścią regulaminu jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Kodeks pracy określa termin wejścia w życie regulaminu, precyzując, że wynosi o 2 tygodnie liczone od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Share
This