Każda ze stron zarówno pracownik jak i pracodawca może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

 

Rozwiązanie umowy następuje wówczas wraz z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia zleży od rodzaju umowy o pracę oraz czasu, na jaki została zawarta. W przypadku umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi odpowiednio:

3 dni – jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień – gdy jest dłuższy niż 2 tygodnie oraz
2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosi co najmniej 3 miesiące.

 

W przypadku umów o pracę zawartych na czas nieokreślony bądź na czas określony okres wypowiedzenia jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
1 miesiąc, jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
3 miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Przepisy Kodeksu pracy określają również sytuację wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas niekreślony bądź też na czas określony z powodu likwidacji pracodawcy bądź też ogłoszenia upadłości, czy innej przyczyny, która nie jest związana z pracownikiem. Ustawodawca dopuszcza w takiej sytuacji możliwość skrócenia okresu trzymiesięcznego wypowiedzenia do 1 miesiąca. Pracownik otrzymuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy, nie ma to jednak wpływu na prawo pracownika do otrzymywania wynagrodzenia. Pracownik ma również prawo do zwolnienia na poszukiwanie nowej pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę. Wymiar zwolnienia wynosi w zależności od długości okresu wypowiedzenia 2 oraz 3 dni.

Share
This