Sprawozdania finansowe są definiowane jako „uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki”. Sprawozdawczość finansowa jest również rozumiana jako końcowy efekt – wytwór systemu rachunkowości finansowej.

Sprawozdawczość finansową można uznać, za jeden z elementów rachunkowości zarządczej. Sprawozdania finansowe są bowiem podstawowym źródłem informacji i to one stanowią podstawę podejmowania decyzji. Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jest materiałem źródłowym wykorzystywanym w analizie ekonomiczniej. Sprawozdawczość finansowa służy przede wszystkim do analizy finansowej. Bardzo często, aby uzyskać pełny obraz stanu przedsiębiorstwa konieczne jest posługiwanie się zarówno sprawozdawczością finansową jak i rzeczową, która służy analizie techniczno-ekonomicznej. Na podstawie sprawozdań instytucje kontrolne są w stanie ocenić efekty kierownictwa firmy. Sprawozdania dostarczają informacji o zdolności do pomnażania posiadanych zasobów przez jednostkę, a także generowania dodatnich przepływów pieniężnych.

 

Sprawozdania finansowe są istotne również z punktu rachunkowości podatkowej, gdyż w takich zestawieniach są wykazywane dane, które wykorzystuje się przy wyznaczaniu podstaw opodatkowania przedsiębiorstwa.

 

Sprawozdania finansowe sporządzane są z różną częstotliwością, obejmują one również różny charakter danych. Sprawozdania finansowe są sporządzane w cyklu miesięcznym i rocznym. W stosunku do określonego roku przedsiębiorca sporządzają rachunek zysków i strat, bilans a także rachunek przepływów pieniężnych. Forma sprawozdań jest uregulowana w przepisach prawnych. Aby sprawozdanie finansowe mogło dać pełnowartościowy obraz stanu finansowego przedsiębiorstwa, musi być dokonany staranny dobór oraz weryfikacja materiałów źródłowych.

Share
This