Przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując metodę indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Według tej metody podatnik dokonuje odpisów od wartości początkowej w równych ratach przez cały okres amortyzacji, stosując indywidualne a jednocześnie stałe stawki.
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych bądź ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.

Na płatniku składek, który zaprzestał wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej ciąży obowiązek wyrejestrowania siebie oraz osób współpracujących z ubezpieczeń społecznych w ZUS. Musi tego dokonać w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Przedsiębiorca, który chce wyrejestrować ubezpieczonego musi wypełnić formularz ZUS ZWUA. Ten dokument składany jest za każdym razem, gdy wygaśnie prawo do ubezpieczenia społecznego.

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, zakładaną w ściśle określonym celu jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowo-akcyjnej występuje co najmniej jeden komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli bez ograniczenia oraz co najmniej jeden akcjonariusz. Kapitał zakładowy spółki wynosi co najmniej 50 tys. złotych.

Co do zasady na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Rejestr prowadzony przez Generalnego Inspektora jest ogólnokrajowy oraz jawny. Każdemu przysługuje prawo do przeglądu rejestru. Nie każdy zbiór danych podlega jednak rejestracji. Z obowiązku rejestracji są zwolnieni m.in. administratorzy danych:

W Polsce działa szereg instytucji, które mają za zadanie ochronę praw konsumentów. Jednym z nich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do głównych zadań UOKiK należy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych oraz kontrola wzorców umownych. Prezes Urzędu wydaje decyzje, które zakazują stosowania praktyk naruszających prawa konsumentów. Posiada również uprawnienie do nakładania kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który dopuszcza się zakazanych praktyk.

W polskim systemie świadczeń możemy wyróżnić dwa rodzaje świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Pierwsze wynagrodzenie za czas choroby, które zostało określone Kodeksie pracy oraz ubezpieczenie chorobowe, wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych.

Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Tylko pracownik może wystąpić z takim wnioskiem, pracodawca nie może narzucić tego pracownikowi. Wniosek musi mieć określoną formę pisemną. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy. Tak więc nie będzie miał znaczenia przy ustalaniu określonych uprawnień pracowniczych.

Dany osoba może być zatrudniona u kilku podmiotów i osiągać dochody z kilku źródeł np. umowy o pracę, zlecenia. Wówczas mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów do ubezpieczenia. Przepisy prawne regulują kwestię zbiegu tytułów określając zasady ich rozstrzygania. W takiej sytuacji ustala się, z jakiego tytułu składki będą  płacone obowiązkowo, a z jakiego z tytułu przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenia społeczne.