Co do zasady na administratorze danych osobowych ciąży obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi. Rejestr prowadzony przez Generalnego Inspektora jest ogólnokrajowy oraz jawny. Każdemu przysługuje prawo do przeglądu rejestru. Nie każdy zbiór danych podlega jednak rejestracji. Z obowiązku rejestracji są zwolnieni m.in. administratorzy danych: