W polskim systemie świadczeń możemy wyróżnić dwa rodzaje świadczeń z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby. Pierwsze wynagrodzenie za czas choroby, które zostało określone Kodeksie pracy oraz ubezpieczenie chorobowe, wynikające z systemu ubezpieczeń społecznych.

W Polsce działa szereg instytucji, które mają za zadanie ochronę praw konsumentów. Jednym z nich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do głównych zadań UOKiK należy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych oraz kontrola wzorców umownych. Prezes Urzędu wydaje decyzje, które zakazują stosowania praktyk naruszających prawa konsumentów. Posiada również uprawnienie do nakładania kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który dopuszcza się zakazanych praktyk.