Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
W Polsce działa szereg instytucji, które mają za zadanie ochronę praw konsumentów. Jednym z nich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do głównych zadań UOKiK należy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych oraz kontrola wzorców umownych. Prezes Urzędu wydaje decyzje, które zakazują stosowania praktyk naruszających prawa konsumentów. Posiada również uprawnienie do nakładania kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który dopuszcza się zakazanych praktyk.

Rzecznik Finansowy

Stanowisko Rzecznika Finansowego zostało powołane w drodze ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Do podstawowych zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego oraz reprezentacja ich interesów. W szczególności Rzecznik Finansowy rozpatruje wnioski w indywidualnych sprawach, wniesionych na skutek nieuwzględnienia roszczeń klienta przez podmiot rynku finansowego w trybie rozpatrywania reklamacji. Rzecznik zajmuje się również opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących organizacji oraz funkcjonowania podmiotów rynku finansowego. W przypadku, gdy stwierdzi nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów rynku finansowego informuje o tym stosowne organy nadzoru oraz kontroli. To przy Rzeczniku prowadzone są pozasądowe postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami.

Share
This