Opisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, jak również od wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku, gdy nabycie środka bądź wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło w wyniku zakupu, wartością początkową będzie cena nabycia. Cena nabycia to nic innego jak kwota należna zbywcy powiększona o koszty, które są związane z zakupem m.in.: o koszt transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, montażu czy instalacji. Cena nabycia to również kwota pomniejszona o podatek o towarów i usług chyba, że przepisy stanowią inaczej oraz kwota, która jest skorygowana o różnice kursowe.