24 mar 2017

Programy partnerskie

Program partnerski jest jedną z form współpracy między firmami, które zajmują się sprzedażą określonych produktów czy też usług z partnerem, który pozyskuje klientów otrzymując za to wynagrodzenie w postaci prowizji od dokonanych transakcji. Dla przedsiębiorcy takie rozwiązanie ma bardzo wiele  zalet. Przede wszystkim nie musi sam pozyskiwać klientów, całą pracę wykona za niego partner. To on zajmie się umieszczaniem różnego rodzaju reklam w postaci linków czy banerów na swoich stronach. Może również prowadzić inne działania m.in. rozsyłając newslettery. Tak naprawdę wszystko zależy od kreatywności partnera.

Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek dochodowy przy jednolitej stawce podatku 19% płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Zarówno koszty jak i przychody powinny być wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych. Przedsiębiorąca, który w bieżącym roku uzyskał przychody równoważne bądź większe niż 1,2 mln euro, ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej.

Pełna rachunkowość jest jedną z najbardziej złożonych form ewidencji, wymagającej określonej wiedzy czy doświadczenia. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży na m. in. spółkach kapitałowych takich jak spółka akcyjna czy z ograniczoną odpowiedzialnością i nie ma tutaj znaczenia wielkość osiąganych przychodów.

19 mar 2017

Miejsce kontroli

Co do zasady miejscem kontroli czyli wykonywania czynności kontrolnych jest siedziba podmiotu kontrolowanego. Miejscem kontroli może być również inne miejsce przechowywania dokumentacji oraz miejsce związane z prowadzoną przez podmiot działalnością. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu. W sytuacji, gdy nastąpi skrócenie czasu pracy – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Zasadą jest, że czynności kontrolne nie powinny zakłócać pracy przedsiębiorcy.

Szczegółowe kwestie dotyczące podatku od towarów i usług są uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Podatek zwany jest w skrócie podatkiem VAT i zalicza się go do podatków pośrednich. Opodatkowaniu podlegają określone czynności tj: eksport, import, sprzedaż czy też odsprzedaż towarów oraz usług. Za każdym razem gdy dany towar podlega określonej czynności pobierany jest również podatek.

Analiza finansowa jest zaliczana do najstarszym narzędzi analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza, która jest oparta na określonych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych jest głównym przedmiotem analizy finansowej. Analiza finansowa umożliwia poznanie przebiegu procesów finansowych, określa zależności jakie zachodzą między poszczególnymi procesami, a także opisuje liczbowo działalność przedsiębiorstwa,

15 mar 2017

Praca w nadgodzinach

Pracą w godzinach nadliczbowych określana jest praca, która jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych będzie również  praca, która jest wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z określonego systemu i rozkładu czasu pracy.

Osoba, która jest zatrudniona na podstawie wyboru jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Stosunek pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru określonej osoby do pełnienia wyznaczonej funkcji, wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.