Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Podatek dochodowy przy jednolitej stawce podatku 19% płaci się od faktycznie uzyskanego dochodu. Zarówno koszty jak i przychody powinny być wykazywane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów albo w księgach rachunkowych. Przedsiębiorąca, który w bieżącym roku uzyskał przychody równoważne bądź większe niż 1,2 mln euro, ma obowiązek prowadzenia księgi rachunkowej.

 

Zaliczka na podatek dochodowy przy stałej skali płacona jest już za pierwszy miesiąc, w którym dany podmiot osiągnął dochód. Zaliczki płacone są miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, bądź też kwartalnie do 20 dnia każdego miesiąca za kwartał miniony. Aby móc odprowadzać zaliczki kwartalnie trzeba spełniać określone warunki.

 

Przedsiębiorca po zakończeniu roku podatkowego składa zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu (bądź też poniesionej straty). Zeznanie PIT-36L trzeba złożyć do 30 kwietnia roku następnego. W zeznaniu wykazywany jest dochód pochodzący jedynie z działalności gospodarczej. Gdy przedsiębiorca osiągnął inne dochody chociażby ze stosunku pracy, to te dochody należy wykazać w odrębnym zeznaniu PIT-37.

 

Wybór jednolitej skali podatkowej – 19% wyklucza możliwość rozliczenia się przedsiębiorcy ze swoich dochodów wspólnie z małżonkiem czy za zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Nie można również korzystać z ulg podatkowych po za ulgą dla osób, które osiągają dochody za granicą. Od dochodu odliczane są zapłacone składki na ubezpieczanie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego,. Od podatku odlicza się także zapłacone składki zdrowotne (7,75%) oraz ulgę za dochody osiągane za granicą.

Share
This