Prowadzenie pełnej rachunkowość
Pełna rachunkowość jest jedną z najbardziej złożonych form ewidencji, wymagającej określonej wiedzy czy doświadczenia. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży na m. in. spółkach kapitałowych takich jak spółka akcyjna czy z ograniczoną odpowiedzialnością i nie ma tutaj znaczenia wielkość osiąganych przychodów.

 

Do prowadzenia pełnej rachunkowości zobowiązane są także osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych czy też spółki partnerskie w sytuacji, gdy ich przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosił co najmniej równowartość 1,2 mln euro w walucie polskiej. Ewidencję księgową będą prowadziły również inne osoby prawne z wyłączeniem Skarbu Państwa czy Narodowego Banku Polskiego.

 

Pełna rachunkowość wiąże się z szeregiem dodatkowych obowiązków dla przedsiębiorcy niż miało to miejsce przy uproszczonej księgowości. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg, dodatkowych ewidencji m. in. ewidencji środków trwałych, ewidencji magazynowej. Dodatkowo musi sporządzać sprawozdanie finansowe. Niektóre też podmioty są zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych czy zestawienia zmian w kapitałach własnych. Czasami też sprawozdania finansowego podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

 

Podmiot prowadzący pełną rachunkowość musi posiadać dokumentację określającą w języku polskim przyjęte przez niego zasady rachunkowości. Polityka rachunkowości wskazuje na zasady dotyczące określenia roku obrotowego czy też wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, jak również metod wyceny aktywów oraz pasywów i ustalenia wyniku finansowego. Polityka rachunkowości jednostki określa sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych czy zawiera opis systemu ochrony danych oraz ich zbiorów.

Share
This