Osoba, która jest zatrudniona na podstawie wyboru jest pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Stosunek pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru określonej osoby do pełnienia wyznaczonej funkcji, wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika.

 

Na podstawie wyboru są zatrudniani m.in.: pracownicy samorządowi, tacy jak:

marszałek województwa, wicemarszałek, inni członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi,

starosta, wicestarosta, inni członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi,

wójt, burmistrz, prezydent miasta,

przewodniczący zarządu związku, inni członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi,

burmistrz dzielnicy miasta stołecznego Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m. st. Warszawy oraz inni członkowie zarządu dzielnicy m. st. Warszawy.

 

Osoba, z którą nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru musi spełniać określone kryteria. I tak ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, określa, iż pracownikiem samorządowym może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada kwalifikacje zawodowe, które są wymagane do wykonywania pracy na wymaganym stanowisku.

 

Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się wraz z wygaśnięciem mandatu.

 

Pracownikowi, który w związku z wyborem pozostawał na urlopie bezpłatnym, przysługuje prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który zatrudniał go w chwili wyboru. Pracownik ma prawo do zajmowania stanowiska równorzędnego pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, w sytuacji, gdy zgłosi swoją chęć do powrotu w ciągu 7 dni od rozwiązania stosunku pracy z wyboru. Jeżeli pracownik nie dotrzyma tego warunku powoduje to wygaśnięcie stosunku pracy, o ile niewywiązanie się z obowiązku wynikło z przyczyn niezależnych od pracownika.

Share
This