Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jak również prawami. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, zagwarantowane jest konstytucyjnie. Wystarczy, że dany podmiot posiada odpowiednie środki finansowe oraz jest gotowy ponieść związane z działalnością ryzyko finansowe.

 

Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest konieczność uzyskania wpisu do określonego rejestru. W zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego bądź też do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Dodatkowo prowadzenie działalności może wiązać się z dodatkowymi obowiązkami w zakresie uzyskania koncesji czy chociażby wpisu działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca jest zobowiązany również do umieszczania w oświadczeniach pisemnych, które są skierowane w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób bądź organów numeru identyfikacji podatkowej. NIP-em podmiot musi posługiwać się w zarówno w obrocie prawnym jak i gospodarczym.

 

Podmiot wykonując określoną działalność gospodarczą musi to robić w oparciu o zasady uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów, jak również słusznych interesów konsumentów.

 

Przedsiębiorca musi spełniać określone przepisami warunki dotyczące ochrony życia, zdrowia ludzkiego, moralności oraz ochrony środowiska. m.in. wiąże się to z koniecznością przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

W określonych przypadkach prowadzenie danej działalności gospodarczej będzie wiązało się z koniecznością posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych. Również na przedsiębiorcy ciąży obowiązek umieszczania na towarze określonych przepisami prawa elementów.

 

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się również z obowiązkami w zakresie sprawozdawczości czy rozliczania się z przewidzianych prawem podatków.

Share
This