Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jak również prawami. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, zagwarantowane jest konstytucyjnie. Wystarczy, że dany podmiot posiada odpowiednie środki finansowe oraz jest gotowy ponieść związane z działalnością ryzyko finansowe.

Stosunek pracy pracowników, którym brakuje wyznaczonego okresu do osiągnięcia wieku emerytalnego podlega ochronie. Pracodawca ma zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata, aby osiągnąć wiek emerytalny, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia daje mu prawo do emerytury z osiągnięciem tego wieku. (art. 39 K.p.) Od tej zasady ustawodawca przewidział określone wyjątki. I nie ma ona zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.)

Przedsiębiorca oprócz konieczności odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy miesięcznie bądź też kwartalnie, jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. Zeznanie stanowi zbiór informacji co do wysokości osiągniętego dochodu lub też poniesionej straty.

Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą jest zobowiązany do rejestracji w określonych organach rejestrowych. Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej, składa wniosek o wpis do CEIDG i jednocześnie dokonuje zgłoszenia do ZUS na tym samym formularzu.