Przedsiębiorca rozpoczynając działalność gospodarczą jest zobowiązany do rejestracji w określonych organach rejestrowych. Osoba fizyczna, która rozpoczyna działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki cywilnej, składa wniosek o wpis do CEIDG i jednocześnie dokonuje zgłoszenia do ZUS na tym samym formularzu.

Nie musi dokonywać odrębnego zgłoszenia, CEIDG dokona zgłoszenia płatnika do ZUS, a zakład sporządzi niezbędne zgłoszenie na formularzu ZUS ZFA.

 

Trzeba pamiętać, że CEDIG rejestruje przedsiębiorcę jako płatnika składek, a nie dokonuje rejestracji jako ubezpieczonego. Przedsiębiorcy są zobowiązani w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego do złożenia w ZUS wypełnionego formularza ZUS ZUA, który stanowi deklarację przystąpienia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku ulegną zmianie należy dokonać aktualizacji wniosku poprzez zawiadomienie o tym fakcie ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia zmian.

 

Jeżeli natomiast działalność wymaga wpisu do KRS wówczas ZUS sporządza zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZUS ZPA na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Skarbowego.

 

W przypadku gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników musi ich zgłosić w ciągu 7 dni liczonych od dnia nawiązania z nimi stosunku pracy (umowa o pracę), bądź też zawarcia umowy zlecenia. Również w przypadku gdy członkowie rodzin ubezpieczonego nie mają ubezpieczenia z innego tytułu podlegają zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Szczegółowe kwestię jak wypełniać formularze zgłoszeniowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć w poradnikach opublikowanych na stronie internetowej instytucji.

Share
This