23 lut 2017

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa jest dużo bardziej czasochłonna niż metoda memoriałowa. Nie każdy z przedsiębiorców może korzystać z tej metody przez rozliczaniu się z podatkiem VAT. Podmiot, który decyduje się na rozliczanie metodą kasową musi zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowemu. Zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio podczas rejestracji bądź też do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym dany podmiot będzie rozliczał się kasowo. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednie pole we wniosku o wpis do CEIDG. Natomiast podczas prowadzenia działalności wypełnia się formularz VAT-R, który jest składany naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Metodą kasową mogą się rozliczać tylko i wyłącznie mali podatnicy, których osiągają sprzedaż roczną na kwotę nie przekraczającą 1,2 mln euro. W przypadku metody kasowej mamy do czynienia z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi. Przedsiębiorca może dokonać ponownej zmiany wybranej metody rozliczania VAT nie wcześniej niż po upływie roku.

 

Z metodą kasową wiążą się ściśle określone obowiązki. Jednym z nich jest konieczność oznaczania wystawionych faktur adnotacją „metoda kasowa”, w związku z tym, iż również kontrahenta obowiązują inne zasady rozliczania VAT niż w przypadku zwykłych faktur. Fakturę, która posiada adnotację „metoda kasowa” można rozliczyć dopiero po zapłacie za towar bądź usługę.

 

Przedsiębiorca ma obowiązek zapłaty podatku VAT dopiero w okresie, w otrzyma zapłatę za fakturę. Jest to korzystne w sytuacji, gdy kontrahenci nie płacą w terminie. Podmiot aby prawidłowo rozliczyć podatek musi na bieżąco śledzić historię wszystkich wpłat.

 

Przy metodzie kasowej przedsiębiorca musi rozliczyć podatek VAT w okresie w którym otrzymał całość bądź część zapłaty. W w przypadku gdy zaplata nie nastąpi, rozliczenie powinno nastąpić w ciągu 180 dni od dnia wydania towaru (wykonania usługi), jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca niebędący czynnym podatnikiem.

Share
This