Ochrona stosunku pracy osób w wieku przedemerytalnym

 

Stosunek pracy pracowników, którym brakuje wyznaczonego okresu do osiągnięcia wieku emerytalnego podlega ochronie. Pracodawca ma zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata, aby osiągnąć wiek emerytalny, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia daje mu prawo do emerytury z osiągnięciem tego wieku. (art. 39 K.p.) Od tej zasady ustawodawca przewidział określone wyjątki. I nie ma ona zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.)

Również ogłoszenie likwidacji czy upadłości pracodawcy zwalnia z tego zakazu. (art. 411§ 1 K.p.)

 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku zmiany warunków pracy czy płacy, osób w wieku przedemerytalnym. Pracodawca może wypowiedzieć zarówno warunki pracy jak i płacy jeżeli stało się to konieczne, że względu na wprowadzenie nowych zasad dotyczących wynagradzania wszystkich pracowników w danym zakładzie pracy. Również utrata zdolności do wykonywania określonej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim czy niezawiniona przez pracownika utrata posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, stanowi przesłankę do dokonania wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi.(art. 43 Kp.)

 

Pracownikowi przysługuje prawo do odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Sąd pracy może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, może przywrócić pracownika do pracy na wcześniejszych warunkach. W określonych sytuacjach może również przyznać odszkodowanie pracownikowi. (art. 45§ 1 K.p) Jeśli uzna, że nie ma przesłanek do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne albo powrót do pracy pracownika jest niemożliwy lub niecelowy, może orzec o odszkodowaniu. (art. 45§ 2 K.p)

Share
This