Pracą w godzinach nadliczbowych określana jest praca, która jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych będzie również  praca, która jest wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z określonego systemu i rozkładu czasu pracy.

Analiza finansowa jest zaliczana do najstarszym narzędzi analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza, która jest oparta na określonych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych jest głównym przedmiotem analizy finansowej. Analiza finansowa umożliwia poznanie przebiegu procesów finansowych, określa zależności jakie zachodzą między poszczególnymi procesami, a także opisuje liczbowo działalność przedsiębiorstwa,