Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe oraz księgi, które prowadzone są z wykorzystaniem komputerowych programów we właściwym formacie, a następnie przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK powstało w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, a za jego początek przyjmuje się datę 1 lipca 2016 roku. Jednolity Plik Kontrolny jest więc rozwiązaniem przyczyniającym się do usprawnienia […]

W dwóch poprzednich tekstach z tego poradnika poruszone już zostały sprawy związane z usługami remontowymi – tutaj napisane zostało o tym, czy remont firmowego budynku uznać można za koszta uzyskania przychodów, a tutaj o rozliczaniu usług montażowych. Dzisiejszy artykuł będzie dotyczyć bardziej drugiego aspektu, to jest – usług montażowych, i tego jak od zapisów w […]

W przypadku usług remontowych Polacy coraz częściej niż na własne siły wolą zdać się na profesjonalistów – i nie ma w tym nic dziwnego. Mieszkania przestały być już traktowane tylko jako lokum – coraz częściej myślimy o nich jako o inwestycji, albo czymś co postaramy się przekazać naszym dzieciom. Na wynajmowanie specjalistów od usług remontowych […]

Kwestia obrotu nieruchomościami jako osoba cywilna została już poruszona w jednym z wcześniejszych artykułów (vide https://www.biuro24h.pl/poradnik/sprzedaz-gruntow-przez-osobe-fizyczna/), jednak opisywany tutaj przypadek dotyczyć będzie prostszej kwestii. Co – według prawda podatkowego – kwalifikuje się jako dochód z najmu prywatnego? W przypadku opodatkowania do źródła przychodów – według ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza […]

PIT zerowy dla przeciętnego użytkownika stanowić może kuriozum, jednak z punktu widzenia prawa stanowi bardzo istotne rozwiązanie ułatwiające funkcjonowanie całego systemu. O ile bowiem osoba fizyczna może – ale nie musi – składać taką formę opodatkowania (brak deklaracji jest w ich przypadku równy formie zerowej), tak właściciel przedsiębiorstwa obligatoryjnie zobowiązany jest do rozliczania się z […]

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług- – stan na 01.01.2016
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.
2. Podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;
2) państwie członkowskim   …

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowaniaArt. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:1) przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;2) przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach;